Daidoji Household

Home to Daidoji Sakura and Daidoji Tadasu as well as their family. Located in Kaitekimura

Daidoji Household

The Crane Ascendant Yurial