Tag: session

Results

  • The Topaz Championship

    [[:daidoji-tadasu | Daidoji Tadasu]] and [[:doji-saito-katsu | Doji (Saito) Katsu]] were invited to participate in the Topaz Championship, a prestigious tournament for those who have just obtained their Gempukku. The Topaz Championship was hosted by [[: …