Shiba Azumi

Phoenix Clan Bushi of the Shiba Bushi School

Description:
Bio:

Azumi was allowed to compete in the Topaz Championship, before being assigned to be the Yojimbo of an Ishiken-Do.

Shiba Azumi

The Crane Ascendant Yurial