Kitsu Nobu

Lion Clan Shugenja of the Kitsu Shugenja School

Description:
Bio:

Kitsu Nobu

The Crane Ascendant Yurial