Doji (Mori) Kouji

Crane Clan Courtier of the Doji Courtier School

Description:
Bio:

One of Doji (Inoue) Saya’s aides.

Doji (Mori) Kouji

The Crane Ascendant Yurial