Daidoji (Yamada) Hiroshi

Crane Clan Bushi of the Daidoji Iron Warrior School

Description:
Bio:

Husband of Daidoji (Yamada) Ume. Hiroshi and his wife live in the Daidoji Household in Kaitekimura. After losing his daughter, he has become a watchful eye over Daidoji Sakura.

Daidoji (Yamada) Hiroshi

The Crane Ascendant Yurial