Daidoji Kikaze

Daimyo of the Daidoji Family

Description:
Bio:

Daidoji Kikaze is a man of many talents, and the son of Daidoji Rekai and Daidoji Kyobu.

Daidoji Kikaze

The Crane Ascendant Yurial