Daidoji Jun

Wife of Daidoji Kenta

Description:
Bio:

Mother of Daidoji Sakura and Daidoji Tadasu, and wife of Daidoji Kenta. She runs Kaitekimura when her husband is away.

Daidoji Jun

The Crane Ascendant Yurial