Akodo Yoshitaki

Lion Clan Bushi of the Akodo Bushi School

Description:
Bio:

Akodo Yoshitaki

The Crane Ascendant Yurial